godlo1
        

 ue11  

LICZNIK ODWIEDZIN

Do końca roku szkolnego pozostało:

Najbliższe święta:***HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021- zakładka OGŁOSZENIA 2020/2021 ***HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW- zakładka BIBLIOTEKA i OGŁOSZENIA*** LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLASY 1 na rok szkolny 2021/2022 - zakładka PRZEDSZKOLE- REKRUTACJA******  Od dnia 9 listopada 2020 roku zawieszone są kursy autobusów szkolnych*** List skierowany do rodziców uczniów, dyrektorów i nauczycieli - zakładka ,,Ogłoszenia 2020/2021" ****Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowane do pracowników, rodziców i uczniów - zakładka ,,Ogłoszenia 2020/2021" ***Procedury obowiązujące w szkole w czasie reżimu sanitarnego - zakładka  ,,Ogłoszenia 2020/2021" ***

>

CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO

 Szkoły Podstawowej 
im.7 Pułku Ułanów Lubelskich
w Wiśniewie


SYMBOLE SZKOŁY
 Szkoła Podstawowa w Wiśniewie posiada:
• Patrona- 7 Pułk Ułanów Lubelskich
• Sztandar
• Ceremoniał Wewnątrzszkolny.
Tradycje szkoły
1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich ma prawo do poznania historii szkoły i jej znaczenia.
2. Z tradycjami szkoły zapoznają pierwszoklasistów wychowawcy klas na początku roku szkolnego.
Ceremoniał szkoły
1. Ceremoniał szkolny stanowi integralną część z tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.
2. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w uroczystościach szkolnych, organizowanych według kalendarza imprez. Zobowiązani są do podkreślenia uroczystym strojem świąt państwowych i szkolnych.
3. Ceremoniałem szkolnym objęte są następujące święta państwowe i imprezy w szkole:
a) ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO; 
b) ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH;
c) ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY –7 PUL;
d) ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PZEZ POLSKIĘ;
e) ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3-GO MAJA;
f) POŻEGNANIE KLASY ÓSMEJ; ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO.
Sztandar szkoły
1.  Szkoła Podstawowa im.7 Pułku Ułanów Lubelskich posiada sztandar nadany w 2004 roku.
2. Płachta, czyli bławat sztandaru jest barwy białej z wizerunkiem Krzyża Kawaleryjskiego, koloru czerwonego po obu stronach jednakowa.
Na stronie głównej po środku krzyża umieszczony jest orzeł – godło państwa, okolony wieńcem laurowym. Pomiędzy ramionami krzyża na białym tle w wieńcu laurowym umieszczony jest tzw. kaganek oświaty, czyli paląca się lampka oliwna. Na ramionach krzyża umieszczono napis,, Bóg, Ojczyzna, Nauka, Cnota’’. Nawiązuje on do tradycji wojskowej (,, Bóg. Honor, Ojczyzna’’) i harcerskiej (,, Ojczyzna, Nauka, Cnota’’). Po stronie lewej po środku Krzyża Kawaleryjskiego umieszczona jest odznaka pamiątkowa 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczone są herby czterech miast, w których stacjonował 7 Pułk Ułanów Lubelskich w latach 1918- 1939: Lublin, Kraśnik, Przasnysz i Mińsk Mazowiecki. Na górnym ramieniu krzyża widnieje napis ,,Szkoła Podstawowa im. 7 PUL’’, zaś na dolnym ,, Wiśniew 2004’’ . Cały brzeg sztandaru obszyty złotą frędzlą.
3. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi.
4. Przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, wymaga jego poszanowania.
5. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.
6. Insygnia pocztu sztandarowego stanowią:
 a) biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem białym do góry;                                                              
b) białe rękawiczki.

7. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie  najstarszej klasy o nienagannej postawie i wysokich wynikach w nauce (średnia ocen 4,75 i wyższa) godni takiego zaszczytu.
8. Kandydatury spośród uczniów  za zgodą rodziców do pocztu sztandarowego zgłasza Rada Samorządu Uczniowskiego w czerwcu. 

8a. Gdy ze składu pocztu głównego ustępuje uczeń z przyczyn losowych jego funkcję przejmuje uczeń z pocztu zastępczego o tej samej funkcji i najwyższej średniej, a do pocztu zastępczego powołuje się ucznia z klas IV- VIII spełniającego warunki określone w puncie 7, który nie był powołany do pracy w poczcie sztandarowym na dany rok szkolny. W szczególnych przypadkach na wniosek dyrektora szkoły. 
9. Skład pocztu powoływany jest uchwałą rady pedagogicznej.
10. Kadencja pocztu trwa jeden rok.
11. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego mogą być odwołani. Następuje wybór uzupełniający według pkt. 8, 8a i 9.
12. Opiekun pocztu jest w tym czasie opiekunem ceremoniału szkolnego i dba o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami.
13. W skład pocztu sztandarowego wchodzą:
a) chorąży- uczeń najstarszej klasy;
b) asysta- dwóch uczniów najstarszej klasy.

14. Powołuje się poczet zastępczy w skład, którego wchodzą;
a) chorąży- uczeń, klasy ósmej lub siódmej (w okresie przejściowym siódmej i szóstej);
b) asysta- dwóch uczniów klasy ósmej lub siódmej (w okresie przejściowym siódmej i szóstej);

c) w przypadku nie wyrażenia zgody przez ucznia lub jego rodzica  na pracę w poczcie określoną w punkcie 13a), 13b), 14a), 14b) powołuje sie ucznia z klasy programowo niższej na zasadach określonych w puncie 7.
15. Powołuje się poczty reprezentujące szkołę w kościołach wyznania katolickiego i mariawickiego. Do pracy w składach pocztów reprezentujących szkołę w kościołach może być powołany uczeń z klas IV - VIII na zasadach zawartych w puncie 7.
16. Składy Pocztów Sztandarowych publikowane są na stronie internetrowej szkoły, a po zakończonej kadencji nazwiska uczniów wpisane zostaną do Kroniki Szkoły.
17. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:
uczeń – ciemne spodnie i biała koszula,
uczennice -białe bluzki i ciemne spódnice.
18. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych obowiązuje powyższy strój uzupełniony kurtką, płaszczem.
19. Sztandar szkoły pełni funkcje reprezentacyjne. Sztandar szkoły bierze udział w uroczystościach szkolnych, lokalnych, rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.
20. W czasie uroczystości świąt państwowych, patriotycznych i religijnych, poczet sztandarowy prezentuje sztandar szkoły wg ustalonych zasad musztry pocztu sztandarowego.
21. Opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.
22. Ceremoniał przekazania sztandaru następuje w dniu zakończenia roku szkolnego.
23. Podczas ceremonii przekazania sztandaru poczty składają następujące ślubowanie:
a) Chorąży z pocztu ustępującego:
„Przekazujemy Wam ten Sztandar, symbol Publicznej Szkoły Podstawowej im.7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie. Otoczcie Go opieką i godnie reprezentujcie naszą szkołę.
b) Chorąży z powołanego pocztu:
„Przyjmujemy od Was Sztandar Szkoły. Będziemy dbać o niego. Sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować Publiczną Szkołę Podstawową im.7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie".

24. W szkole powołuje się poczet flagowy.

25. W skład pocztu flagowego wchodzi 3 uczniów klasy czwartej o najwyższych wynikach w nauce i zachowaniu.
26. Skład pocztu powoływany jest uchwałą rady pedagogicznej.

27. Uczeń kończący szkołę, który pracował przez cały rok szkolny w Poczcie Sztandarowym na przestrzeni klas IV- VIII  otrzymuje nagrodę książkową.

 

.

 

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.