godlo1
        

 ue11  

LICZNIK ODWIEDZIN

Do końca roku szkolnego pozostało:

Najbliższe święta:
ORGANIZACJA PRACY

 

KODEKS   PRZEDSZKOLAKA

 

 

PRAWA  I  OBOWIĄZKI  DZIECKA

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Deklaracja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1959 r.
 • Konwencja o Prawach Dziecka

Dziecko ze względu na swoją niedojrzałość psychofizyczną i niezaradność wymaga specjalnej ochrony i opieki. Ma ono niepodważalne prawo do życia, nazwiska, narodowości, do życia w rodzinie. Specjalne uprawnienia przyznana dziecku przez prawo mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, pełny rozwój osobowości ,a także możliwości pozytywnej samorealizacji swojego losu.

CHCEMY :

 

 • Bawić się zgodnie
 • Pomagać sobie nawzajem
 • Być uprzejmi
 • Szanować i tolerować inność
 • Słuchać poleceń dorosłych
 • Dbać o książki i zabawki
 • Dbać o czystość i porządek w sali i łazience
 • Szanować pracę innych
 • Okazywać uczucia
 • Wyrażać własne potrzeby

NIE MOŻEMY :

 

 • Wyrządzać krzywdy innym
 • Wyśmiewać się z innych
 • Przezywać innych
 • Przeszkadzać innym w zabawie
 • Niszczyć wytworów  pracy innych
 • Krzyczeć, hałasować
 • Biegać w  sali zajęć, niszczyć zabawek i innych przedmiotów

 

 

PRZEDSZKOLAK MA PRAWO :

 

$1·        Mieć i wyrażać swoje zdanie

$1·        Prosić o to czego chce, ale nie żądać tego

$1·        Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje

$1·        Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole

$1·        Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo

$1·        Bawić się i wybierać towarzyszy zabaw

$1·        Zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować

$1·        Do indywidualnego tempa rozwoju

$1·        Popełniać błędy i zmieniać zdanie

$1·        Odnosić sukcesy

$1·        Do swojej prywatności, samotności i niezależności

$1·        Do nienaruszalności cielesnej

$1·        Do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje

$1·        Do jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione

$1·        Do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego

$1·        Znać swoje prawa i korzystać z nich

 

 

     Z prawami idą w parze obowiązki na miarę możliwości wiekowych dziecka

Przedszkolnego. Dziecko musi zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko na braniu od innych, ale także na dawaniu czegoś z siebie drugiej osobie.

 

 

PRZEDSZLKOLAK  MA  OBOWIĄZEK :

 

$1·        Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,

$1·        Stosować normy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych

$1·        Dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów

$1·        Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie

$1·        Respektować polecenia nauczyciela

$1·        Utrzymywać porządek wokół siebie

$1·        Sprzątać zabawki po skończonej zabawie

$1·        Nie przeszkadzać innym w zabawie

$1·        Dbać o swój wygląd

$1·        Wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków

$1·        Nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom

$1·        Szanować godność i wolność drugiego człowieka

$1·        Informować nauczyciela o problemach

SYSTEM   NAGRÓD  I  KAR

 

  

 Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia co jest dozwolone, a czego nie wolno.

Opracowując „Kodeks  postępowania” musimy zarówno wspierać  i motywować  je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad , jak również konsekwentnie egzekwować go.

Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały.

Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka.

Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

 

FORMY  NAGRADZANIA :

 • Pochwała indywidualna
 • Pochwała wobec grupy
 • Pochwała przed rodzicami
 • Dostęp do atrakcyjnej zabawki
 • Dyplom uznania
 • Drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania, znaczki

 

 

 

NAGRADZAMY  ZA :

 

$1·        Stosowanie ustalonych zasad i umów

$1·        Wysiłek włożony w wykonaną pracę

$1·        Wywiązanie się z podjętych obowiązków

$1·        Bezinteresowną pomoc innym

 • Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola

Po ustaleniu  norm postępowania  należy również ustalić konsekwencje za brak podporządkowania się im.

 

 

FORMY KARANIA :

 

 • Upomnienie słowne indywidualne
 • Upomnienie słowne wobec grupy
 • Poinformowanie rodziców o przewinieniu
 • Odsunięcie od zabawy
 • Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
 • Rozmowa z dyrektorem

 

 

KARY STOSUJEMY ZA:

 

 

 • Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu
 • Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
 • Zachowania agresywne
 • Niszczenie wytworów pracy innych, ich własności
 • Celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków
Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.